top of page
ŞENEL MAKİNA Slider-2.jpg

ŞENEL MAKİNA | Mesafeli Satış Sözleşmesi - Teslimat - İptal ve İade Koşulları

1. TARAFLAR

1.1 HİZMET VEREN Körfez Küçük Sanayi Sitesi 3.Blok 2.Cadde No:13 İZMİT / KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sözleşmede “ŞENEL MAKİNA” olarak anılacaktır.  

1.2 HİZMET ALAN Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, adres, iletişim ve diğer bilgileri hizmet sözleşmenin 1.sayfasında bulunan, hizmet talep eden kişi (Gerçek/Tüzel Kişi) sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme; “ŞENEL MAKİNA” aracılığıyla “MÜŞTERİ” lehine verilecek “Her türlü ürün ve hizmetleri ve hizmet şartlarını kapsar. 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme ”Hizmet İçeriği ve Koşullarında” belirtilen sürelerde ve şartlarda yürürlükte kalır. Taraflar yazılı olarak anlaşmak kaydıyla sözleşme süresini ve hizmet koşullarını değiştirebilir.

4. KOŞULLAR

4.1 “MÜŞTERİ” “ŞENEL MAKİNA”ye ilettiği tüm kişisel ve kurumsal bilgi, belge ve verilerin KVKK’nu ihlal etmediğini yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını kabul ve taahhüt eder. Talep edilen hizmetin yerine getirilmesi için iletişim kurulan kişilerce “ŞENEL MAKİNA”ye yöneltilen her türlü hukuki ve cezai sorumluluk “MÜŞTERİ”ye aittir. “MÜŞTERİ” düzenlediği organizasyonun ve talep ettiği hizmetin yanıltıcı ve eksik bilgiler içermeyeceğini , üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltıcı nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini taahhüt etmekte olup doğruluğundan bizzat sorumludur. “ŞENEL MAKİNA”nin müşteri tarafından paylaşılan söz konusu bilgi ve verilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmayıp “ŞENEL MAKİNA” ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya her türlü tazminat nedeniyle “MÜŞTERİ” ye aynen rücu hakkına haizdir. 

4.2 Taraflar arasında sözleşmenin imzalanmasından sonra, “MÜŞTERİ” hizmete ilişkin bilgi, belge, malzeme ve verileri en fazla 2 iş günü içinde ŞENEL MAKİNA’ye iletmek veya teslim etmekle yükümlüdür.
“MÜŞTERİ” gizlilik ve güvenlik nedeniyle ŞENEL MAKİNA tarafından talep edilen her türlü resmi belgeyi (Kimlik, Ehliyet, İkametgah, Evlilik Cüzdanı, Kiralama Sözleşmeri, Adli Sicil Kaydı, İzin Yazıları vb. belgerin kopyasını) ŞENEL MAKİNA’ye sunmak ve iletmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. ŞENEL MAKİNA’nin hizmete hazırlanma halleri saklı kalmak kaydıyla hizmet talep eden MÜŞTERİ’nin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hallerinde, hizmetin verilememesinden veya geç verilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yalnızca “MÜŞTERİ” sorumludur.

4.3 ŞENEL MAKİNA bu sözleşmede kapsamındaki tüm ürün ve hizmetleri sözleşmede belirtilen şekilde ve koşullarda yerine getirmekle yükümlüdür. “Taraflar işbu sözleşmeyi, işbu sözleşmeden doğan haklarını ve yükümlülüklerini birbirlerinin yazılı onayı olmaksızın 3. Kişilere temlik ve devir edemezler”. Ancak ŞENEL MAKİNA bu sözleşme ile taahhüt ettiği hizmeti herhangi bir nedenle (ölüm, hastalık, personel, teknik arızalar vb.) yerine getirememe durumunda “MÜŞTERİ”yle anlaşma şartı aranmaksızın ve MÜŞTERİ’den ek bir bedel talep etmeden taahhüt ettiği hizmetin başka bir şirket tarafından yerine getirilmesini sağlayabilir. Bunun için “MÜŞTERİ”yi öncesinde bilgilendirerek gerekli tüm işlemleri yapabilir.

4.4 Taraflar çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilâk, hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların dışında ve kontrolü haricinde vuku bulun haller, iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda taraflar mücbir sebep devam ettiği sürece işbu sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerinden sorumlu olmayacaklardır. Taraflar mücbir sebebin vukuunu ve detaylarını derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Bu halin kesintisiz olarak 3 aydan fazla sürmesi halinde, sözleşme kendiliğinden fesih olacaktır. Bu durumda, peşinen alınan ve ifa edilemeyen yükümlülüklere ilişkin olan bedeller MÜŞTERİ’ya iade edilir. (İfa edilen hizmetler varsa bu hizmetlerin bedeli hesaplanır, iade edilecek tutardan düşülerek geri ödeme yapılır.)

4.5 MÜŞTERİ tarafından talep edilen hizmetleri ifa etmek için sözleşme bedeline dahil olan, tanımlanan veya MÜŞTERİ tarafından harici olarak satın alınan tüm hizmet paketleri ve içerikleri ile her türlü ürün ve malzemeden kullanılmayan veya artan haklar (SMS, E-Posta, Sesli Mesaj, Görüşme Süresi (Dakika), her türlü araç ve malzeme) MÜŞTERİ tarafından bir başka veya bir sonraki hizmet için kullanılamaz, bir başka zamana veya bir başkasına devredilemez, kullanılmayan veya artan haklar için MÜŞTERİ iade talebinde bulunamaz.

4.6 “MÜŞTERİ”, işbu sözleşme kapsamında “ŞENEL MAKİNA” ile her konu ve alanda işbirliği yapmayı, doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde; “ŞENEL MAKİNA”yı tek sorumlu olarak görmeyi, iletişim kanallarından gerekli bilgilendirmeyi yapmayı, almayı ve en kısa sürece cevap vermeyi kabul ve taahhüt eder. “ŞENEL MAKİNA”, belirtilen amaçlar doğrultusunda “MÜŞTERİ” ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, iletişim kanallarından gerekli bilgilendirmeyi yapmayı, almayı ve iş bu sözleşmede belirtilen hizmeti “üzerine düşen sorumluluklarla sınırlı olmak şartıyla” yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7 İşbu sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili doğmuş ve doğabilecek damga vergisi ve diğer her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler “MÜŞTERİ” tarafından karşılanır.

4.8 Bu sözleşmenin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, sözleşmenin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemez.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ - İPTAL - İADE

7.1 Taraflardan birinin bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmede temerrüde düşmesi halinde, diğer taraf kusurlu tarafa yazılı bildirimde bulunarak bu ihlalin yeterli süre içinde giderilmesini talep edecektir. Kusurlu taraf belirtilen sürede ihlali gidermezse diğer taraf sözleşmeyi başkaca bir ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.  Bu halde kusuruyla sözleşmenin feshine neden olan taraf, diğer tarafın bu fesihten doğan tüm zarar ve ziyanını tazminle yükümlü olacaktır.

7.2 “MÜŞTERİ” ve “ŞENEL MAKİNA” iş bu sözleşmeyi, Talep Formunda ve Sözleşmede belirtilen Organizasyon veya Hizmete Başlama tarihinden (ŞENEL MAKİNA’nin İş ve İş Gücü Planlaması nedeniyle) en az 15 gün öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin yazılı olarak yapacağı bir bildirimle sonlandırma hakkına sahiptir. Sözleşmenin bu şekilde sona erdiği tarihe kadar ŞENEL MAKİNA’nin tüm hakları saklıdır. Sözleşmenin sona erdirildiği tarihten sonra verilmeyen hizmetlere ilişkin olan ve ŞENEL MAKİNA’ye peşinen ödenmiş olan bedeller ifa edilmiş hizmetler yok ise MÜŞTERİ’ye iade edilir. Sözleşmenin sona erdirildiği tarihe kadar ifa edilmiş hizmetler var ise ( Hazırlık, Planlama, Düzenleme (İş Gücü), Sesli Arama, Sesli Mesaj, Kısa Mesaj, E-Posta ve Davetiye Gönderimi (Kargo), Seslendirme, araç, ekipman ve malzeme satın alma veya kiralama, mekan kiralama, sanatçı anlaşmalarından doğan tüm bedeller, Ulaşım, Konaklama ve Personel Giderleri vb. tüm giderler) (İş Gücü Personel Ücreti KDV Dahil Günlük 450 TL olarak hesaplanır.) tüm bu hizmetlerin bedeli hesaplanarak iade edilecek tutardan düşülür ve kalan tutarın iadesi yapılır. İfa edilen hizmetlerin tamamı faturalandırılır ve MÜŞTERİ’ye E-Fatura olarak gönderilir.

7.3 Haklı bir neden olmaksızın (ŞENEL MAKİNA’nin İş ve İş Gücü Planlaması nedeniyle) Talep Formunda ve Sözleşmede belirtilen Organizasyon veya Hizmete Başlama tarihine 15 günden daha az bir süre kala sözleşmeyi fesheden “MÜŞTERİ” ŞENEL MAKİNA’ye KDV Dahil 500 (BeşYüz) Türk Lirası’na ek olarak sözleşme bedelinin (KDV Dahil Bedel) %30’unu cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ŞENEL MAKİNA tarafından sözleşme fesih tarihine kadar ifa edilmiş (Madde 7.2’de belirtilen) tüm hizmetlerin bedeli ile cezai şart bedeli hesaplanarak sözleşme bedelinden düşülür ve kalan tutarın iadesi yapılır. Haklı bir neden olmaksızın Organizasyon veya Hizmete Başlama tarihine 15 günden daha az bir süre kala sözleşmeyi fesheden “ŞENEL MAKİNA”  “MÜŞTERİ”ye sözleşme bedelinin (KDV Dahil Bedel) %30’unu cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ŞENEL MAKİNA tarafından fesih tarihine kadar ifa edilmiş (Madde 7.2’de belirtilen) tüm hizmetlerin bedeli ile cezai şart bedeli hesaplanarak sözleşme bedelinden düşülür/eklenir ve kalan tutarın iadesi yapılır.

7.4 Taraflar ancak karşılıklı olarak anlaşarak, varsa tüm zararı tanzim ederek ve varsa ifa edilmiş tüm hizmetlerin bedelini ödeyerek sözleşmeyi ikale edebilir.

8. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmede meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar bu sözleşmenin 1.sayfasında yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler.  Adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe hiçbir hüküm ifade etmez. Bu durumda sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.


GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

ŞENEL MAKİNA’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Müşteriye bildirilir. Müşteri, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.


SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI: ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: Körfez Küçük Sanayi Sitesi 3.Blok 2.Cadde No:13 İZMİT / KOCAELİ
EPOSTA: info@senelmak.com
TEL: 0262 322 35 77


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


İADE KOŞULLARI:

 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ'den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ'nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı ŞENEL MAKİNA’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


ÖDEME VE TESLİMAT

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

bottom of page