top of page
ŞENEL MAKİNA Slider-2.jpg

ŞENEL MAKİNA | Ticari Elektronik İleti İzni Metni ve Onayı

​ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZİN ONAYI

 

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com”) tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler göndermesi, belirttiğim iletişim bilgilerimin bu amaçlar ile alındığını ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğini; iletişim bilgilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınarak işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılabileceğine ve kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeden verdiğim işbu iletişim iznini reddetme hakkımı kullanarak iletişimi durdurabileceğime ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak; ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılan anket uygulamaları, bülten gönderme de dahil olmak üzere ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.comtarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları arasından tercih ettiğim iletişim kanallarıyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. 

Aşağıdaki Bilgiler Web Sitemizin En Alt Kısmında Bulunan Gizlilik Ve Veri İşleme Politikamız İle Aydınlatma Metni Sekmesinde Ayrıca Sunulmuş ve Ayrı Olarak Veri Sahibinin Bilgisine ve Onayına Tabidir.

ŞENEL MAKİNA KVKK VERİ İŞLEME AÇIK RIZA METNİ VE ONAYI

 

ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve onun markaları (sahip olduğu, işlettiği  ve yönettiği tüm web siteleri, projeler ve platformlar dâhil) (“ŞENEL MAKİNA”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin BURADAKİ aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve ŞENEL MAKİNA’nın Kişisel Verilerimi aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. 

 

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com'un Müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Gizlilik Ve Veri İşleme Politikamız İle Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Gizlilik Ve Veri İşleme Politikamız İle Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum. 

ŞENEL MAKİNA KVKK GİZLİLİK VE VERİ İŞLEME POLİTİKAMIZ İLE AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA ONAYI

 

ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ŞENEL MAKİNA) olarak faaliyet alanlarımızdaki bütün hizmetlerimizde kullanıcılarımızın/danışanlarımızın/müşterililerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda www.senelmak.com adına ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile sizleri aydınlatmak isteriz.

 

KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Kanun kapsamında veri sorumlusu, Körfez Küçük Sanayi Sitesi 3.Blok 2.Cadde No:13 İZMİT / KOCAELİ adresinde yerleşik olan ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir. ŞENEL MAKİNA (ŞENEL MAKİNA / www.senelmak.com) tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak hizmet sağlamak ve bilgi vermek amacıyla toplanmakta, kullanmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilebilmektedir. ŞENEL MAKİNA (ŞENEL MAKİNA / www.senelmak.com), web sitesinde yayınlanan duyurulara ulaşabilmek ve takip edebilmek, hizmet alımı/talebi ile teşekkür, şikâyet, başvuru vb. yapabilmeniz için bir kısım kişisel bilgileriniz (ad soyad, kurum bilgisi, görev/unvan, adres, telefon, e-posta vb. bilgileriniz) sizlerden talep etmektedir. İlgili kişisel verileriniz sitemize doğrudan üye olarak üyelik işlemi yolu ile, çağrı merkezimizi arayarak telefonla görüşme yolu ile, fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ya da CCTV ile toplanabilmektedir. (ŞENEL MAKİNA / www.senelmak.com) ile abonelik, web sitesi üyeliği, hizmet alımı/talebi, genel talep, teşekkür, şikayet, başvuru vb. nedenlerle kayıt sırasında paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. 

Sitedeki bazı bölümler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölümdeki hizmet ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi bu gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup, paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden yararlanamayabilirsiniz. ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com, sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının bulunması durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Sitemize giriş yapmak için kişisel verilerinizin sağlamasını zorunluluk olarak tutmamaktayız, sizden temin etmeniz istenilen bilgiler makul seviyede olup daha fazla bilgi ifşa etmenizi gerektirmemektedir. Hizmetlerimizi size sunabilmemiz için zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgilerin yanında küçük kırmızı yıldız (“*”) işareti görebilirsiniz. Bu işaretin bulunmadığı her türlü bilgi, seçimlik olarak sunabileceğiniz bilgilerdir.

ŞENEL MAKİNA'NIN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.comtarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2’inci fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendi uyarınca  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

 

Sunduğumuz  ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi için; Üye/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com’un sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya yürütülmesi için; ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı talep ve/veya şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla; ŞENEL MAKİNA ve  www.senelmak.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com faaliyetlerinin işin gereklerine ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com  operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ŞENEL MAKİNA ve  www.senelmak.com  tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi; ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; Lojistik Depolama, Sipariş, Ürün Tedariki, Reklam Verme faaliyetleri ile iş ortakları, çalışanlar ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

İletilerinize konu şikâyet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek

Teklif talepleriniz doğrultusunda size özel teklifleri ve hizmetleri hazırlayabilmek, tekliflerimizi iletebilmek

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

​Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz, siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilgilinizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, ŞENEL MAKİNA ve www.senelmak.com’dan aldığınız ürün veya hizmet sırasında satın aldığınız ürün veya hizmet ödemesinin tahsili, ürünün gönderilmesi, işlem güvenliği, aramızda kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, müşteri profil ve davranış sınıflandırmalarında, müşteri memnuniyet şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması, sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel nitelikte teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezinin hizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

​​

​KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

​1. KAPSAM

 

​İşbu sözleşme Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, ŞENEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞENEL MAKİNA” veya “Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 1 ŞUBAT 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

​2.TANIMLAR

​Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

İlgili kişi    Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Kanun    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel veri:    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi:    Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’):    İşbu Politika’ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun

Kurul    Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kurum    Kişisel Verileri Koruma Kurumunu

Veri işleyen:    Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi:    Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu:    Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Özel nitelikli kişisel veri:    Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Politika:    Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

3.DEĞİŞİKLİKLER

 

​Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politika’da yapılacak olan değişiklikler ŞENEL MAKİNA’nın  kurumsal internet sitesinden www.senelmak.com'dan takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

 

​ŞENEL MAKİNA,  Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politika’nın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:


Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 

ŞENEL MAKİNA, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.


Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

ŞENEL MAKİNA’nın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

ŞENEL MAKİNA’nın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

 

Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.


Kanun’a uygun bir biçimde ŞENEL MAKİNA tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

8. ŞENEL MAKİNA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


ŞENEL MAKİNA, elde ettiği aşağıda belirtilen kişisel verileri yukarıda bahsi geçen ilkelere ve hukuka uygunluk nedenlerine uyumlu olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlemektedir. Aşağıda belirtilen veri kategorilerine ait kişisel verilerin sahipleri ise Politika’nın 9. Bölümünde belirtilmektedir.


Kimlik Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport dokümanlarında yer alan bilgiler.
İletişim Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan e-posta, telefon numarası, adres bilgileri.
Müşteri Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ticari faaliyetler kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen fatura, banka bilgileri vb. bilgiler.
Çalışan Adayı Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimize işe alım kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen  özlük bilgisi, eğitim bilgisi, iş tecrübesi vb. bilgiler.
Yan Haklar Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimizin sunduğu yan hak ve menfaatlerle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Tesis Güvenlik Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimize girişlerde elde edilen kayıtlar, belgeler, kamera görüntüleri, parmak izi bilgileri.
Hukuki İşlem Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Bilgi Teknolojileri Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak elde edilen IP adresi, Mac adresi, Log kayıtları vb. bilgileri.

Finansal Bilgi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan finansal sonucu gösteren belgelerle sınırlı olmak üzere banka hesap numarası, IBAN numarası, malvarlığı bilgisi vb. bilgiler.

 

9. ŞENEL MAKİNA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON


ŞENEL MAKİNA tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler; müşteri, potansiyel müşteri, müşterilerimizin çalıştıkları üçüncü kişiler, çalışan adayı, ziyaretçi, tedarikçi/iş ortağı çalışanları, şirket yetkilisi ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. Söz konusu veri sahibi kategorilerine dahil kişiler aşağıdaki tabloda detaylı belirtilmiş olup; şirket çalışanlarımız Çalışan Politikasında değerlendirilmektedir.


Müşteri    Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişiler.
Potansiyel Müşteri    Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgilenen veya ilgilenebilecek gerçek kişiler.
Müşterilerimizin Çalıştıkları Üçüncü Kişiler    Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerle ile herhangi bir yolla şirketimiz aracılığıyla irtibata geçen gerçek kişiler.
Çalışan Adayı    Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve özgeçmiş gönderen gerçek kişiler.
Ziyaretçi    Şirketimizin yerleşkelerine herhangi bir şekilde girmiş veya web-sitesini ziyaret etmiş gerçek kişiler.
Tedarikçi/İş Ortağı Çalışanları    Şirketimizin herhangi bir şekilde iş ilişkisi içerisinde olduğu, hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kurumların çalışanları, yetkileri.
Şirket Yetkilisi    Şirketimizin Yönetimi Kurulu üyeleri, hissedarları.

Üçüncü Kişilerle    Şirketimizin hukuki yükümlülükleri veya şirket prosedürleri gereği kişisel verisini işlediği (kefil, aile bireyleri yakını vb.) gerçek kişiler.

 

10.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER


ŞENEL MAKİNA, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesi önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Bu bağlamda ŞENEL MAKİNA; kişisel verinin özel nitelikli olması; mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik gerektirmesi; güvenlik ihlali halinde veri sahibin hak ve özgürlüklerini ne derece etkileyebileceğini dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.


ŞENEL MAKİNA Tarafından Alınan İdari Tedbirler


Çalışanlara kişisel verilerin korunması konusu hakkında eğitim çalışması yapılarak farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.
Kişisel veri güvenliği politikası oluşturulmuş olup; bu politikaya uygun davranılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
İşleme amaçları bakımında ihtiyaç bulunmayan kişisel verilerin artık muhafaza edilmemesi sağlanmıştır.
Veri işleyenlerle veri güvenliğine ve transferine ilişkin ek protokoller imzalanmıştır.
Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.


ŞENEL MAKİNA Tarafından Alınan Teknik Tedbirler


İnternet üzerinden gelen yetkisiz erişimlere ilişkin olarak güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmıştır.
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu alanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.
Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterli ve uygun olduğuna dair taahhüt alınmıştır.

Veri yedekleme çalışmaları yapılmaktadır.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

ŞENEL MAKİNA internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Terakki link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

11.KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN “İLGİLİ KİŞİNİN” HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ


Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman ŞENEL MAKİNA’ya başvuruda bulunabilir. İlgili kişinin;


•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
•    İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliği gösteren belgeler ile birlikte şirket adresine ıslak imzalı olarak; ya da  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvuru yapılabilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini https://www.senelmak.com/iletisim adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak Körfez Küçük Sanayi Sitesi 3.Blok 2.Cadde No:13 İZMİT / KOCAELİ adresinde ŞENEL MAKİNA'ya iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

12.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI


ŞENEL MAKİNA tarafından işlenen kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde; kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu kapsamda ŞENEL MAKİNA ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

 

13.ŞENEL MAKİNA TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

ŞENEL MAKİNA Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir: Tedarikçi/İş Ortağı ŞENEL MAKİNA, dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimiz iş süreçlerinin devamlılığı için gerekli olan hizmetlerle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır. Resmi Kurum Ve Kuruluşlara ŞENEL MAKİNA, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmekle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır. Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişilerine ŞENEL MAKİNA, özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır. 

 

ŞENEL MAKİNA, yurt içinde ve yurt dışında bulunan, çalışanlarımız, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız, hizmetlerin üretiminde görev alan 3. Kişi firmalar, yetkili satıcılarımız, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan tedarikçiler ve iştirakçiler, yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir. Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yürürlükteki mer’i mevzuata tabi olmakla birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar. Ancak ŞENEL MAKİNA, işbu üçüncü kişilerin hukuka aykırı davranışlarından hiçbir halde sorumluluk üstlenmemektedir. Hizmet sağlayıcılarımız, veri analizcisi, reklam ajansı, sunucu sağlayıcı, veri depolama hizmeti sunan şirketler, IT ve sanal güvenlik şirketleri, SMS ya da e-posta alt yapı servisleri, müşteri hizmetleri gibi sizlere sunduğumuz hizmetleri yerine getirebilmemiz için zorunlu olan veya bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmemiz için faydalı olabilen ve her halükarda tamamen gizlilik anlaşmaları altında çalıştığımız şirketlerdir.

 

14.ŞENEL MAKİNA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

 

ŞENEL MAKİNA’nın işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır. ŞENEL MAKİNA, işbu Politika’nın uygulanması için oluşturulan tüm prosedürleri şirket içinden veya bağımsız bir üçüncü kişi danışman tarafından her bir denetime tabi tutmaktadır. Bu kapsamda işbu Politikada bir değişiklik yapılacağı zaman güncel politikanın yürürlüğe girmesi için ŞENEL MAKİNA’nın üst yönetiminin onayı gerekmektedir. Ayrıca ŞENEL MAKİNA, Kanun ve ikincil mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerinin uyumluluğunun sağlanması, eksiklik olması halinde ise tamamlanması amacıyla gerekli hukuki aksiyonları almaktadır. ŞENEL MAKİNA çalışanları kişisel verilerin korunması hakkında yeterli farkındalığa sahip ve bu konuda eğitimlerini tamamlamıştır. Şirket olarak konuya ilişkin verilen önem kapsamında kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınıp; bu konudaki hakları konusunda veri sahipleri bilgilendirilmektedir.

 

​Sözleşme Bütünlüğü

Site kullanıcıları, işbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Gizlilik Politikası kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Uyuşmazlık Çözümleri

Site kullanıcıları ile ŞENEL MAKİNA arasında doğması muhtemel her türlü uyuşmazlık ile ilgili olarak şirket politikamız, bu uyuşmazlıkların tarafların anlaşması ve kullanıcının memnuniyeti ile çözülmesini temin etmektir. Her türlü konuyla ilgili olarak bizlere internet sitesinde yer alan ilgili bölümden şikâyet ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz uyuşmazlık konusundaki başvurularınızı, arabuluculuk yoluyla çözümlemek hususunda başvuruda bulunabilirsiniz. Arabuluculuk hakkınız, hiçbir şekilde diğer hukuki çözüm yollarına başvurma hakkına engel teşkil etmez. Bu kapsamda hukuki müracaatlarınızı başvuru konusuna göre bulunduğunuz il veya ilçedeki Asliye Ticaret Mahkemelerine, bulunduğunu il veya ilçede Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.

bottom of page